วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

เทคโนโลยีการผลิตข้าวอินทรีย์

                                       


หลังการเก็บเกี่ยวและนวดข้าว เมล็ดข้าวเปลือกยังคงมีความชื้นสูง เมล็ดซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิต มีการหายใจ ทำให้เกิดความร้อน ในสภาพร้อนชื้นดังกล่าว ทำให้เกิดการเจริญของเชื้อราเป็นผลให้เมล็ดเสื่อมคุณภาพได้ง่าย ดังนั้นจึงควรลดความชื้น ก่อนการเก็บรักษาข้าว
วิธีปฎิบัติ
1.พันธุ์ข้าว
เป็นพันธุ์ข้าวและแมลงศัตรูพืชสำคัญในพื้นที่แข่งขันกับวัชพืชได้ดีมีลักษณะเมล็ดและคุณภาพการหุงต้มและรับประทาน ตรงต่อความต้องการของตลาดพันธุ์ข้าวที่นิยใช้ในการผลิตข้าวอินทรีย์ในปัจจุบัน คือขาวดอกมะลิ 105 และกข 15
2.เมล็ดพันธุ์ข้าว
เป็นเมล็ดพันธุ์ที่ได้มาตรฐานของเมล็ดพันธุ์ และผลิตโดยระบบเกษตรอินทรีย์ ปราศจากโรคแมลงและเมล็ดวัชพืช หากจำเป็นต้องป้องกันกำจัดโรคที่ติดมากับเมล็ด ให้ใช้เฉพาะสารที่อนุญาตให้ใช้ได้

วันพุธที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ: นางสาว ซาลีลา มายิ  
ชื่อเล่น: ลา
คบ.2 การประถมศึกษา หมู่2
รหัสนักศึกษา554188056
วันเกิด 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2536
ภูมิลำเนา: จังหวัดนราธิวาส
คติ:จงหวังให้สิ้นสุด แต่ อย่าหยุดเมื่อสิ้นหวัง

ชื่อ : นางสาว นัสรีซา ลอแม 
ชื่อเล่น : จิ
คบ.2 การประถมศึกษา หมู่2
รหัสนักศึกษา 554188047
วันเกิด 14 มกราคม พ.ศ.2536
ภูมิลำเนา : จังหวัดนราธิวาส
คติประจำใจ : ทำวันนี้ให้ดีที่สุด เพื่อวันข้างหน้า